កាន់តែងាយស្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ រាល់ពេលធ្វើដំណើរជាមួយផាសអ៊េប(PassApp) អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយៈ ABA បានយ៉ាង រហ័ស និងសុវត្ថិភាព។

Your next ride with us will be much easier and faster when you link your ABA account to it!
Enjoy an easier way to pay and experience with cashlessly.